封     邪     法     印

F     Û     J     A          H     Ô     I     N

« No, I will not succumb. »

Cursed Seal of Heaven.

 

Kuji no in – shi

« Non je ne succomberai pas. »

Sceau Endigue-le-Mal.

 

Kuji no in – shi